“За някои страни на проблема за съотношението между теоретичната и практическа подготовка”


Петкова-Марчевска, Славка (1998) “За някои страни на проблема за съотношението между теоретичната и практическа подготовка” Сб. "Научни трудове на ВВОУ" кн. №63


 В разработката се разглеждат въпросите за съотношението на теоретичната и практическа подготовка на студентите педагози в светлината на две различни образователни концепции – за университетско и институтско педагогическо образование. Паралелно с това се анализират обема, функцията, ролята и взаимовръзките между теоретически и практически компонент в цялостната подготовка на бъдещите учители.
  Доклад
 -
 Издадено
  2096
 Славка Петкова-Марчевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/