Менторството като подход – влияние върху агресивността при деца в риск, отглеждани извън семейна среда


Златкова-Дончева, Катерина (2018) Менторството като подход – влияние върху агресивността при деца в риск, отглеждани извън семейна среда Международна научна конференция «Педагогическо образование – традиции и съвременност»


 Резюме: Настоящият доклад проследява менторството като подход, произхождащ от американската научноизследователска школа и приложението му в социалната работа с рискови групи деца. Изследването представя конкретно практическо измерение на менторството, реализирано с деца, отглеждани извън семейна среда в България и анализира влиянието му върху тяхната агресивност и на социалните им умения, които търпят значими промени в контекста на приложения подход. Abstract: Current study examines mentoring program on at-risk children and its application in Bulgarian practice in social work originally invented in the United States. Children deprived of parental care living across Bulgarian residential homes participated in a mentoring program for 12 months. Research presents the practical dimension of mentoring conducted within children from non-family backgrounds in Bulgaria and indicated significant reduce of aggression and influence on social skills.
  Доклад
 children at risk, mentoring, children deprived of parental care, child protection, children grown outside family, aggression, attachment.
 Под печат
  20959
 Катерина Златкова-Дончева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/