Търновската конституция и Екзархийските устави от 1883 и 1895 г. (Отражение и приложение на конституционните принципи в църковното законодателство). - Юбилейна международна научна конференция „Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право“. 25 години Юридически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и 25 години от приемането на Конституциата на Република България. 6-7 октомври 2016 г. В. Търново, Унив. изд. „Св. Кирил и Методий“, 2017 г., с. 123-140. ISBN 978-619-208-118-8


Петков, Петко (2017) Търновската конституция и Екзархийските устави от 1883 и 1895 г. (Отражение и приложение на конституционните принципи в църковното законодателство). - Юбилейна международна научна конференция „Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право“. 25 години Юридически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и 25 години от приемането на Конституциата на Република България. 6-7 октомври 2016 г. В. Търново, Унив. изд. „Св. Кирил и Методий“, 2017 г., с. 123-140. ISBN 978-619-208-118-8


 Аналитичен преглед на конституционните текстове, свързани с вярата и БПЦ, както и на тяхното отражение и приложение в двата Екзархийски устава, приети от Народното събрание, последният от които е в сила до средата на ХХ век.
  Доклад
 Конституция, Българско княжество/царство, Българска православна църква, Екзархийски устави, църковно законодателство
 Издадено
  20957
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/