Място и значение на двигателната компетентност в структурата на готовността на военнослужещия за професионална дейност. Сб. доклади годишна международна научна конференция на факултет "Авиационен", 19‐20 апр. 2018 г., Д. Митрополия. 2018 [Електронен ресурс]‐ Текстови данни. Д. Митрополия: НВУ "Васил Левски", 2018, с.444-450. ISBN 978-954-713-114-9


Цонкова, Димитринка (2018) Място и значение на двигателната компетентност в структурата на готовността на военнослужещия за професионална дейност. Сб. доклади годишна международна научна конференция на факултет "Авиационен", 19‐20 апр. 2018 г., Д. Митрополия. 2018 [Електронен ресурс]‐ Текстови данни. Д. Митрополия: НВУ "Васил Левски", 2018, с.444-450. ISBN 978-954-713-114-9 Сб. доклади годишна международна научна конференция на факултет "Авиационен", 19‐20 апр. 2018 г., Д. Митрополия. 2018 [Електронен ресурс]‐ Текстови данни. Д. Митрополия: НВУ "Васил Левски", 2018, с.444-450. ISBN 978-954-713-114-9


 През призмата на европейските образователни политики и на съвременните научни постановки в областта на психологията и на професиологията се представя едно по-ново разбиране относно физическата подготовка на военнослужещите. В контекста на специфичните особености на военната професия се изяснява същността на двигателната компетентност в структурата на професионалната готовност. Защитава се тезата за необходимостта от нейното целенасочено формиране в процеса на обучение във военнообразователните институции.
  Статия
 двигателна компетентност, професионална готовност, професионална годност, обучение на курсанти, физическа подготовка, военнослужещ.


Социални, стопански и правни науки Психология
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Psychology
Health care and sport Sports

 Издадено
  20953
 Димитринка Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/