Единният електроенергиен пазар - възможност и реалност


Бянова, Невена (2017) Единният електроенергиен пазар - възможност и реалност В: Прилагане на интегриран подход в икономическата политика на Европейския съюз, Велико Търново, Ай анд Би, 2017, с. 72-104. ISBN 978-619-7281-29-3


 Оценява се състоянието на европейския електроенергиен пазар. Разглеждат се мерките и практиките, които влияят върху интеграцията на пазарите на електроенергия. Акцентира се върху пречките пред тяхното ефективно функциониране.
  Студия
 вътрешен, електроенергиен пазар, ЕС, България


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  20946
 Невена Бянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/