Единният електроенергиен пазар - възможност и реалност


Бянова, Невена (2017) Единният електроенергиен пазар - възможност и реалност В: Прилагане на интегриран подход в икономическата политика на Европейския съюз, Велико Търново, Ай анд Би, 2017, с. 72-104. ISBN 978-619-7281-29-3


 Оценява се състоянието на европейския електроенергиен пазар. Разглеждат се мерките и практиките, които влияят върху интеграцията на пазарите на електроенергия. Акцентира се върху пречките пред тяхното ефективно функциониране.
  Студия
 вътрешен, електроенергиен пазар, ЕС, България


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  20946
 Невена Бянова

2. Бянов, И. Глобални икономически промени, В. Търново, изд. "Ай анд Би", 2019, с. 190, ISBN: 978-619-7281-46-0, с. 151

3. Пенчева, Пл., Производителността на труда и възнаграждението на труда, Ай анд Би, 2019, Велико Търново, с. 195. ISBN 978-619-7281-53-8, с. 143

1. Стефанов, Ц., Пазарна стратегия и изграждане на фирмената конкурентоспособност в област Велико Търново, Фабер, В. Търново, 2018, ISBN 978-619-00-0879-8, с. 120

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/