Допустимост на исковото производство в хипотеза, при която посоченият в исковата молба ответник е починал преди предявяване на иска


Борисов, Борислав (2018) Допустимост на исковото производство в хипотеза, при която посоченият в исковата молба ответник е починал преди предявяване на иска В: Сборник доклади от Кръгла маса на тема "Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз" (12.12.2017 г.), Изд. Фабер, 2018, с. 88-102, ISBN 978-619-00-0788-3, COBISS.BG-ID 1286608356


 Изложението има за цел да разгледа съществен за процесуалната ни теория и практика въпрос за допустимостта на исковото производство в хипотеза, при която посоченият в исковата молба ответник е починал преди предявяване на иска. В резултат от анализа на изложените в теорията и съдебната практика виждания по този въпрос и на базата на собствени изводи на автора, се прави извод, че образуваното исково производство в хипотеза на починал ответник преди предявяване на иск в съда, е недопустимо и гражданското дело, подлежи на прекратяване.
  Доклад
 допустимост, граждански процес, ответник, приемство в процеса, тълкувателно дело, върховна инстанция.


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  20943
 Борислав Борисов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/