Политическият бранд: криза на бранд наративността.


Серезлиев, Стефан (2017) Политическият бранд: криза на бранд наративността. В: Медии и комуникации на 21. век. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, №1, с. 12 - 19. ISSN: 2603-3801 (Online), ISSN: 2603-3089 (Print) - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране.


 BG Анотация: В наши дни брандът се превръща в мантра, която гарантира успех и устойчив просперитет в широки граници и категории: търговски, политически, спортни, религиозни, туристически, градски, регионални, държавни.В изследването авторът си поставя за цел да концептуализира съвременната криза на бранд наративността в полето на политическия бранд и брандинг. Основен акцент в анализа са връзките между различните подходи в модерния бранд мениджмънт в контекста на политическите брандове. Целта е да се открият причините за кризата в политическата бранд наративност в перспективата на успешното развитие на политическия бранд. Еng Abstract: Nowadays, the brand is becoming a mantra that guarantees success and sustainable prosperity within broad limits and categories: commercial, political, sports, religious, tourism, urban, regional, state.In this study, the author aims to conceptualise the contemporary crisis of the brand narrative in the field of political brand and branding. The focus of the analysis is the correlation between different approaches in modern brand management in the context of political brands. The purpose is to discover the causes of the crisis in the political brand narrative in the perspective of the successful development of the political brand.
  Доклад
 бранд, политически бранд, политическа бранд наративност, бранд мениджмънт// brand, political brand, political brand narrative, brand management


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  20940
 Стефан Серезлиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/