Езикът на предизборните реклами


Бонджолова, Валентина (2018) Езикът на предизборните реклами Език и комуникации на 21. век, 1, 2017, 37-42. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, ISSN 2603-3089.


 В доклада се разглеждат езиковите особености на печатната реклама, използвана в кандидатпрезидентската предизборна кампания през 2016 година, и на политическите лозунги (слогани) в нея. Предизборната реклама е важна проява на политическата реклама, която има за задача да представи кандидатите и да мотивира избирателите. Във връзка с нейните особености се обръща внимание на подбора на езикови средства, най-вече на лексиката, както и на регистрираните игрови похвати. В отделни реклами се анализира използването на прецедентни текстове, на езикова игра и на стилово тониране, които успоредно с останалите емоционално-експресивни средства повишават ефективността на текста.
  Статия
 реклама, политическа реклама, лексика, слоган, избори
 Издадено
  20939
 Валентина Бонджолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/