Евангелските родословия като въвеждащо – ретроспективни исторически конспекти. – В: Мисъл, слово, текст. Т. V.


Събев, Павлин (2018) Евангелските родословия като въвеждащо – ретроспективни исторически конспекти. – В: Мисъл, слово, текст. Т. V. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2018, с. 40-47. ISSN 2534-9694. COBISS.BG-ID 1287546852


 Статията анализира родословието на Христос в евангелията според Матей и Лука от гледна точка на тяхната функция като въвеждащи исторически конспекти. Такава функция откриваме в генеалогичните модели в старозаветните книги (Битие 2:4; 4:17-18; 5:3-32; 10:1-32; 11:10-26; 36:9-43). Библейските родословия са структурирани чрез установена формула, към която в някои генеалогични списъци са добавени пояснения, така че генеалогиите въвеждат в по-широки исторически разкази.
  Статия
 родословие, Евангелие, Христос, Давид, Авраам.


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  20934
 Павлин Събев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/