"За някои проблеми на демократизацията във висшите учебни заведения"


Петкова-Марчевска, Славка (1992) "За някои проблеми на демократизацията във висшите учебни заведения" Сб. "Проблеми на образованието в демократизиращото се общество", гр. Смолян


 Когато се говори за демократизация на образованието, най-често се имат предвид организационно-структурни и съдържателни промени, т. е. промени в правилника, в наредбите, в програмите. Това е само външната, формална страна на нещата. Тя, разбира се, има своето значение, но промените, които се фиксират, могат да се осъществяват цялостно, частично или почти да не се осъществят. Реализацията им зависи от различни социални и психологически фактори и закономерности. Тук се изследват тъкмо факторите,
  Доклад
 демократично управление, демократична култура, демократично образование
 Издадено
  2093
 Славка Петкова-Марчевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/