Езици, реалии, бизнес комуникации // Tsenka Ivanova: Languages, Realia, Business Communication


Иванова, Ценка (2017) Езици, реалии, бизнес комуникации // Tsenka Ivanova: Languages, Realia, Business Communication Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от централна и източна Европа (колективен том). Институт "Конфуций", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново: Фабер, 2017, 60-71. ISBN 978-619-00-0745-6.


 Изложението съдържа важни въпроси на глобализацията, които са свързани с езика като основно средство за комуникация. Промените в международния статус на определени езици в миналото и днес показват, че човечеството винаги се е стремяло към общ език за улеснение на икономическите, политическите, научните, културните и битовите контакти извън конкретна езикова територия. Различни фактори са причина определени езици да заемат водещи позиции в комуникациите на широки региони, както и за актуалния световен „езиков ред“, в който английският се превърна в глобалния език за международно общуване. На азиатския континент и във все повече области на комуникация извън него настъпва китайският държавен език путунхуа. Познаването на комуникативните ситуации чрез универсални и конкретни културни матрици, които са закодирани в езиците, се превръща в необходимост и предварително условие за успешни делови отношения. // This article deals with many crucial aspects of globalisation related to language as basic means of communication. The changes of the international status of some languages, historically and currently, serve as evidence that people have always strived for a common language that would facilitate economic, political, scientific, cultural and everyday communication outside a specific language area. There are various factors which come into play for a certain language to take a leading role in communication for wider regions, as well as for the current world “language” order where English has become the language for international dealings. Standard Chinese, Pǔtōnghuà, is steadily becoming the dominant means of communication in Asia and other areas. Knowledge of communication situations through universal and specific cultural matrices, encoded in language, is becoming a necessity and a prerequisite for successful business relations.
  Статия
 глобализация, езици, култури, реалии, бизнес комуникации // globalisation, language, culture, realia, business communication


Хуманитарни науки Филология
Социални, стопански и правни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  20926
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/