Следите на града - прагматика на етикетизацията


Гецов, Антон (2018) Следите на града - прагматика на етикетизацията Градът – памет и медии. Серия „Обществени комуникации“, № 8, Катедра по журналистика и масови комуникации, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Отговорен редактор: проф. дфн Елка Добрева. Шумен: Издателство „Фабер“, 2018, с. 109–170, ISSN 2603-4506 (Print) ISSN 2603-4514 (Online), COBISS.BG-ID – 1277052132. Реферирано и рецензирано, вторична база данни CEEOL https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2323 // http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=282


 В студията се анализира градската локалноцентрична култура въз основа на проучването на конкретен езиков феномен, ексцерпиран от краеведски съчинения, посветени на следосвобожденско Търново. Сред самобитните символи на града и знаците на градската идентичност особено важно и интересно място заемат „етикетите“, чрез които урбанизиращият се, но същевременно съхранил провинциално-патриархалната си култура, социум идентифицира елементите от собствената си среда. Като се приема, че етикетизацията подпомага съграждането на уникалния образ на градския човек и неговото ежедневие, в изследването се разкрива прагматичният потенциал на регистрираните в източниците словосъчетания, образувани от определяемо и приложение. Целта е аргументирано да се защити тезата, че употребата на апозитивните словосъчетания е значим фактор при перцептивната категоризация на провинциалния градски свят и при (ре)конструирането на историческата памет за него.
  Студия
 перцептивна категоризация; етикетизация; приложение (апозиция); краеведски съчинения; родова памет; Търново
 Издадено
  20923
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/