"Самостоятелната работа на студентите и автономията на личността"


Петкова-Марчевска, Славка (1992) "Самостоятелната работа на студентите и автономията на личността" Сб. "Ян Амос Коменски и хуманизмът", гр. Благоевград


 Подкрепянето на личностната автономия е проблем с особено значение, както за институциите, така и за отделната личност, с оглед на нейната социална и професионална адаптация и за развитието на чувството за собствена ценност. Разгледан в светлината на актуалната ситуация в нашите учебни заведения, той изглежда особено сложен. При наследената система за обучение, насочена към насаждане на конформизъм и подтискане на индивидуалността и независимостта, е трудно дори създаването на представа за автон
  Доклад
 личностна автономия, социална и професионална адаптация, външен контрол, самооценка
 Издадено
  2092
 Славка Петкова-Марчевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/