Парадокси на поведението. Проблематичното в поведението на децата и юношите. Велико Търново: Издателство Фабер 1997. ISBN 954-9541-08-6


Гърбачева, Анелия (1997) Парадокси на поведението. Проблематичното в поведението на децата и юношите. Велико Търново: Издателство Фабер 1997. ISBN 954-9541-08-6 Велико Търново: Издателство Фабер. 1997


 Отклоненията в поведението от общоприетите норми е един от социалните проблеми, който привлича вниманието на изследователите в различни научни области. Книгата по същество е един от първите опити у нас за психологически и психосоциален анализ на девиациите в поведението. Това я прави полезна и необходима на широк кръг читатели които се интересуват от девиациите в социалното развитие на децата и подрастващите. Включва и описание на резултатите от изследването на различни качества, нагласи и социални мотивации на юношеската личност.
  Част от книга / Глава от книга
 поведение, науки за поведението, девиация, девиантно поведение, делинквентно пведение
 Издадено
  2087
 Анелия Гърбачева

1. Манчева, Русанка. Диагностика на личността с девиантно поведение. Благоевград: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2017. 262 с. ISBN 978-954-00-0101-2 на с. 19, 242 COBISS.BG-ID 1280970980

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/