Психология на девиантното поведение. Велико Търново: Абагар. 190 с. ISBN 954-427-222-4 COBISS.BG-ID 1030385892


Гърбачева, Анелия (1996) Психология на девиантното поведение. Велико Търново: Абагар. 190 с. ISBN 954-427-222-4 COBISS.BG-ID 1030385892 Велико Търново: Абагар


 Книгата е своеобразна антология на водещите концепции за генезиса, същността и процесуалните характеристики на човешкото поведение в "норма и отклонения". Тя предлага и психолого-педагогически анализи на процесите на социализация и отклонения в социалното развитие на подрастващите. Ориентирана е към студентите от педагогическите и психологическите специалности.
  Учебник / Учебно помагало
 психология на девиантното поведение, девиантно поведение; форми на девиантно поведение
 Издадено
  2086
 Анелия Гърбачева

13. Манчева, Русанка. Диагностика на личността с девиантно поведение. Благоевград: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2017. 262 с. ISBN 978-954-00-0101-2 на с. 242 COBISS.BG-ID 1280970980

12. Тодорова, Кръстина. Юношите с противообществени прояви – пред конфликта със закона и въпроса за професията. В: ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ «СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ», Факултет по педагогика, Книга Социални дейности; Издателство на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Факултет по педагогика, 2016. ISSN 2367-4652 на с. 243

11. Кузманова-Карталова, Рoзалия. Теоретични и методически аспекти на социалнопедагогическата работа с деца в риск. София: Издателство Е-принт, на с. 513

9. Иванчев, Николай. Конформиране за антисоциални действия в младежка възраст. - В Сб.: Приложна психология и социална практика. Ред. Г. Герчева-Несторова, Г., Варна: ВСУ “Черноризец Храбър”, 2012. с. 274-287. ISSN 1314-8397 COBISS.BG-ID 1249054180

10. Манчева, Русанка. Психология на девиантното поведение. Благоевград: Университетско издателство "Неофит Рилски". 2012. 462 с. ISBN 978-954-680-840-0 COBISS.BG-ID 1259738596

7. Господинов, Владислав. (Н)етикет и възпитание с фокус към юношите. София: Издателство Изток-Запад. 2011. ISBN 978-954-321-951-3 COBISS.BG-ID 1244866276

8. Зашев, Светослав. Ресурсният учител – медиатор и мениджър. - В: Интегрирано обучение – диалог и разнообразие. Ред. А. Гърбачева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий.”. 2011. с. 78-95. ISBN 978-954-524-794-1 COBISS.BG-ID 1237953252

6. Господинов, Владислав. Юноши – Девиации – Емоционална интелигентност. София: Издателство Изток–Запад. ISBN 978-954-321-709-0 COBISS.BG-ID 1233020644

5. Господинов, Владислав. Рационално-емоционални предпоставки за превъзпитание на юношите с девиантно поведение. – В: Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, Книга Педагогика, Т. 100. София. 2009. с. 197–226.

3. Господинов, Владислав. Превъзпитанието на юношите с девиантно поведение и неговия рационално-емоционален контекст. – В: Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, Книга Педагогика, Т. 99. С., 2007. с. 197–216.

4. Манчева, Русанка. Практикум по психология на девиантното поведение. Благоевград: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2007, 164 с. ISBN 978-954-680-508-9COBISS.BG-ID 1227618276

2. Иванов, Стойко, Милко Иванов. Социална психология. Шумен : Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2006. 280 с. ISBN 954-577-360-XCOBISS.BG-ID 1242667492

1. Гълъбов, Антоний. Структури на отклоняващото се поведение. - В: Социология на отклоняващото се поведение. Съст. Г. Фотев. с. 413-468 София: Издателство Просвета. 2005. (на с. 427и 523).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/