ПРИОБЩАВАЩА СРЕДА В ОБУЧЕНИЕТО И МОТИВАЦИЯТА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ


Кръстев, Александър (2018) ПРИОБЩАВАЩА СРЕДА В ОБУЧЕНИЕТО И МОТИВАЦИЯТА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ Сборник от МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКАТА И ТЕРАПИЯТА НА НАРУШЕНИЯ В РАЗВИТИЕТО” 23-25 Март 2018, НБУ


 Приобщаващата среда е съществена част от процеса на образование. Тя цели приемане на индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребности на всички деца и ученици чрез включване на ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за компенсиране и преодоляване на обучителните затруднения.
  Доклад
 Обучителни затруднения, приобщаващо образование, личностно развитие, подкрепяща среда, включване, мотивация за учене.
 Под печат
  20856
 Александър Кръстев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/