Д. Давидов, Д. Изисквания и критерии за оценяване на спортно-техническата подготовка на студенти по гимнастика. Издателство „Ай анд Би“ - В. Търново, 2017, с.35, ISВN 978-619-7281-32-3; COBISS.BG-ID 1284400612 http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1832374120746057&rec=4&sid=9


Давидов, Димитър (2017) Д. Давидов, Д. Изисквания и критерии за оценяване на спортно-техническата подготовка на студенти по гимнастика. Издателство „Ай анд Би“ - В. Търново, 2017, с.35, ISВN 978-619-7281-32-3; COBISS.BG-ID 1284400612 http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1832374120746057&rec=4&sid=9 Издателство „Ай анд Би“ - В. Търново, 2017, с.35, ISВN 978-619-7281-32-3; COBISS.BG-ID 1284400612 http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1832374120746057&rec=4&sid=9


 В представената разработка авторът на базата на своя дългогодишен опит въвежда изисквания и критерии, по които се оценява спортно-техническата подготовка по гимнастика на студентите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание“. Чрез тях се цели по-голяма обективност и яснота при оценяването на този вид подготовка. Изискванията и критериите в тази разработка се отнасят за студенти – мъже и е част от цялостна система за оценяване на студенти по Гимнастика.
  Учебник / Учебно помагало
 студенти, гимнастика, оценяване


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  20834
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/