Компютърна реализация на MMLE/EM алгортъма за три-параметричния логистичен модел.


Христов, Любомир (2003) Компютърна реализация на MMLE/EM алгортъма за три-параметричния логистичен модел. Научно-приложна конференция с международно участие КОМПЮТЪРНИ НАУКИ, В.Търново, 10.2003 год.


 Едновременната оценка на структурните параметри и способностите при IRT моделите обикновено е свързано със сериозни трудности като например липса на сходимост или получаване на нереалистични стойности. Изхождайки от опита, в такава ситуация могат да се потърсят различни евристични подобрения.
  Доклад
 IRT,MMLE/EM .


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  2083
 Любомир Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/