Ефективни техники за общуване


Тодорова-Колева, Мариела (2018) Ефективни техники за общуване Помагало по мотивационно обучение на неактивни младежи


 Материалът разглежда общуването като обмен на информация, взаимодействие и междуличностно възприятие и взаимно разбиране. Представени са основните характеристики на вербалното и невербално общуване. изведени са някои основни техники за ефективно междуличностно общуване.
  Част от книга / Глава от книга
 общуване, комуникация, невербално общуване, вербавно общуване, ефективно общуване
 Издадено
  20826
 Мариела Тодорова-Колева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/