Диригентският терминологичен апарат в обучението на учители по музика. Интегративни аспекти. Сб. Музикалнотеоретичната подготовка във висшето музикално образование, от конференцията, посветена на 40-годишнината на катедра "Теория и история на музиката" в АМТИИ. Пловдив, 31 март 2017. Съставител проф. д-р Полина Куюмджиева. Пловдив: Коала прес, 2017, с. 119-127. ISBN 978-954-2963-24-0


Славова, Цветелина (2017) Диригентският терминологичен апарат в обучението на учители по музика. Интегративни аспекти. Сб. Музикалнотеоретичната подготовка във висшето музикално образование, от конференцията, посветена на 40-годишнината на катедра "Теория и история на музиката" в АМТИИ. Пловдив, 31 март 2017. Съставител проф. д-р Полина Куюмджиева. Пловдив: Коала прес, 2017, с. 119-127. ISBN 978-954-2963-24-0 В: Музикалнотеоретичната подготовка във висшето музикално образование. Сборник, посветен на 40-годишнината на катедра "Теория и история на музиката" в АМТИИ, (съставител проф. д-р Полина Куюмджиева), Пловдив, с. 119-127. ISBN 978-954-2963-24-0


 Докладът поставя проблема за спецификата на терминологичните връзки между различните учебни дисциплини, застъпени в обучението на бъдещите учители по музика. Основната отправна точка е диригентската термонология и нейното приложение в различните етапи от обучението.
  Доклад
 диригентска термонология, учителят по музика като диригент, терминологията в интеграция, необходими компетентности на учителя по музика


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  20821
 Цветелина Славова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/