Не/Възможното журналистическо отразяване: регионални ракурси към особеностите на медийната работа по време на избори.


Маздрашка-Михова, Фани (2017) Не/Възможното журналистическо отразяване: регионални ракурси към особеностите на медийната работа по време на избори. Медии и комуникации на 21. век. Научно списание, Филологически факултет на ВТУ„Св. св. Кирил и Методий“, Университетско издателство, бр. 1, 2017, с. 99 – 104.


 Докладът се фокусира върху някой особености на медийното отразяване на предизборни кампании в регионалните медии. Основната теза е, че в медийното отразяване на изборите има все по-малко журналистика, като отказът от нея е доброволен и осъзнат и причините за това не се изчерпват с популярните тези за политически зависимости. Разгледани са и начините, по които медиите спазват или заобикалят някои законови изисквания за маркиране на платеното съдържание.
  Доклад
 медии, избори, политическа агитация
 Издадено
  20814
 Фани Маздрашка-Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/