Мениджмънт на отношенията в онлайн политическите комуникации


Павлова, Илиана (2017) Мениджмънт на отношенията в онлайн политическите комуникации В: Медии и комуникации на 21. век. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, №1, с. 7 - 11. ISSN: 2603-3801 (Online), ISSN: 2603-3089 (Print) - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране


 Анотация: Статията разглежда комуникационните характеристики на уеб и възможностите за тяхното управление в политическите комуникации. Проследява се нарастващата роля на „мрежата от отношения“ и се очертават механизмите на функциониране на бранд наративността като потребителски центриран процес. Abstract: The paper discusses the communication features of the web and the opportunities for strategic management in online political communications. It focuses on the role of “The network of relations“ and the mechanisms of functioning of the brand narrative as a consumer-centered process.
  Статия
 мениджмънт на отношенията, онлайн политически комуникации, потребителски центрирани бранд общности


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  20813
 Илиана Павлова

1. Андреева, Десислава. Изберете новото! Choose the new! – В: Проглас: филологическо списание, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, кн. 1, с. 100-101. ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print), Цитиране: с. 101. - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/