"За някои иронични фразеологизми в българския и словашкия език"


Константинова, Даниела (2008) "За някои иронични фразеологизми в българския и словашкия език" Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография. В памет на проф. дфн Кети Aнковa-Ничева. Ред. С. Калдиева-Захариева, Л. Крумова-Цветкова. София: Академично издателство "Проф. М. Дринов", 2008, с. 113–117 ISBN 978-954-322-166-0 COBISS.BG-ID 1228120548


 В статията се разглеждат някои фразеологизми, които са построени върху ирония или изразяват иронично отношение. В началото е направен кратък преглед на концепциите за иронията: философски и езиковедски.
  Статия
 езикова ирония, фразеология, светоусещане


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  20799
 Даниела Константинова

2. Емилия Недкова "Адективни фразеологизми в сръбския език за характеризиране на човешки качества" - В: Научни трудове на Русенския университет, Русе: Русенски Университет, Съюз на учените - Русе, 2013, т. 52, серия 6.3, стр. 76 - 81. ISSN 1311-3321 (print) ISSN 2535-1028 (CD-ROM) ISSN 2603-4123 (on-line) цитиране http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp13/6.3/6.3-13.pdf

1. Емилия Недкова "Фразеологизмите като знаци в езика на културата", Русе: Лени Ан, 2011, ISBN: 9789548190831, COBISS.BG-ID 1238400996, цитране на с. 46.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/