Общата селскостопанска политика и България


Бянов, Иван (2017) Общата селскостопанска политика и България Научно-практическа конференция „ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ В ЕС ЗА 10 ГОДИНИ ЧЛЕНСТВО – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ“ 9-10 ноември 2017 г., гр. Свищов, Редакционен съвет: Върбанов, И., Академично издателство "Ценов" гр. Свищов, с. 130-141, ISBN: 978-954-23-1378-6 COBISS.BG-ID 1284945124


 От 2007 г. България е пълноправен член на Европейския съюз и е длъжна да прилага Общата селскостопанска политика в селското си стопанство. Целта на настоящия доклад е да се очертаят финансовите параметри на ОСП за българското земеделие, да се проследят някои показатели на земеделските стопанства в България и съпоставимите държави от ЕС-Н12. Основните параметри на ОСП в България за периода 2007-2013 г. могат да се синтезират с инверстираните около 4 милиарда евро в аграрния сектор и селските райони. През 2013 г. чрез директните плащания България е получила около 494 млн. евро, разпределени между 86 000 бенефициенти, 70 % от които са получили плащания под 1250 евро. През 2014 г. 90 490 земеделски стопани получиха 578 млн. евро субсидия от директните плащания на ОСП, от тях 61 700 са получили под 5 000 евро.
  Доклад
 Обща селскостопанска политика, земеделски стопанста, макроикономически показатели


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  20797
 Иван Бянов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/