Прилагане на интегриран подход в икономическата политика на Европейския съюз.


Бянов, Иван (2017) Прилагане на интегриран подход в икономическата политика на Европейския съюз. Общата селскостопанска политика и България - В: Прилагане на интегриран подход в икономическата политика на Европейския съюз. Ред. Панушев, Е.; Рецензент: Златева, Д., Велико Търново: Издателство Ай енд Би, 2017, с. 20-49. ISBN 978-619-7281-29-3 COBISS.BG-ID 1284427492


 Създадената през 1962 г. обща селскостопанска политика на ЕС (ОСП) представлява партньорство между селското стопанство и обществото, между Европа и нейните земеделски производители. ОСП е обща политика за всички държави от Европейския съюз. Тя се управлява и финансира на европейско равнище със средства от годишния бюджет на ЕС. Мерките по ОСП следва да помогнат на ЕС и на държавите членки да осигурят високи нива на заетост, производителност и социално сближаване. ОСП преминава през няколко етапа на реформиране, като последната е през 2013 г. и се прилага от 2015 г. ОСП трябва да се модернизира, за да отговори на новите предизвикателства, да се премахнат излишните бюрократични пречки пред земеделските стопани и потенциалните кандидати от селските райони на ЕС , за да е по-ефективна, както и да бъде по-кохерентна с другите европейски политики.Следва да се отбележи и факта, че ЕС е нетен износител на селскостопанска продукция и напитки за над 130 млрд. евро на година. Земеделието е от ключово значение за устойчиво икономическо развитие. ЕС иска да подсигури устойчивостта и конкурентоспособността на селското стопанство. България като част от Европейския съюз не прави изключение в прилагането на интеграционните политики на Общността, в това число и ОСП. Приносът на първичния сектор (селско стопанство, горско стопанство и рибарство) в българската икономика е 4,4 % (спрямо общата БДС), а 6,8 % от заетостта в страната се осигурява от сектора.
  Студия
 ОСП, България, земеделски стопанства


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  20796
 Иван Бянов

2. Пенчева, Пл. Производителността на труда и възнаграждението на труда. Велико Търново: Ай анд Би, 2019. 195 с. ISBN 978-619-7281-53-8; COBISS.BG-ID - 1290822884 Цит. с. 31

1. Стефанов, Ц. Пазарна стратегия и изграждане на фирмената конкурентоспособност в област Велико Търново. Велико Търново: Фабер, 2018. с. 191 ISBN 978-619-00-0879-8; COBISS.BG-ID 1289603300 Цит. с. 45

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/