Злото и страданието в традицията на руския религиозен екзистенциализъм


Узунова, Деница (2018) Злото и страданието в традицията на руския религиозен екзистенциализъм Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново ISBN: 978-619-208-136-2


 Настоящото изследване е фокусирано върху проблема за злото и страданието в контекста на специфичното за края на XIX и началото на XX век направление руски религиозен екзистенциализъм. Акцент е поставен върху идеите на двама емблематични за периода автори – Николай Бердяев и Лев Шестов. Специално място е отделено на особеностите на екзистенциалната философия на двамата автори, както и на основните им различия по отношение на проблема за свободата, нейния произход и връзката ù със злото и човешкото страдание, които най-ярко изкристализират в техните интерпретации на творчеството на Фьодор Михайлович Достоевски.
  Монография
 религиозен екзистенциализъм, зло, страдание


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Философия

Humanities
Humanities Philosophy

 
  20795
 Деница Узунова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/