Решението на Лайбниц за връзката душа-тяло през философския ракурс на Димитър Михалчев


Белогашев, Георги (2018) Решението на Лайбниц за връзката душа-тяло през философския ракурс на Димитър Михалчев Философски алтернативи, 2018, 27(5), с. 98 - 110, ISSN 0861-7899


 Статията е фокусирана върху проучването, което извършва Димитър Михалчев на решението за връзката душа-тяло, предложено от Готфрид Вилхелм Лайбниц. След анализ на основните онтологически и гносеологически постановки на Лайбницовата философия, българският мислител посочва основанията за своите изводи и оценки от гледна точка на собствената си теория; The article is focused on the research, which Dimitar Mihalchev carried out on the decision of the relationship between soul and body proposed by Gottfried Wilhelm Leibniz. After analyzing the fundamental ontological and epistemological ideas of Leibniz’ philosophy, the Bulgarian thinker indicates the reasons for his conclusions and assessments from the point of view of his own theory. The fact that a philosopher like Mihalchev is interested in the scientific concept of Leibniz, in itself, speaks of the importance of theory, created by German scientist
  Статия
 Лайбниц, Михалчев, предустановена хармония, монади, душа, тяло, връзка; Leibniz, Mihalchev, pre-established harmony, monads, soul, body, relationship
 Издадено
  20763
 Георги Белогашев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/