Проф. д-р М. Спасова на 70 години. - Palaeobulgarica/Старобългаристика, 2017, 41 (4), с. 75–85. Print ISSN 0204-4021.


Димитров, Камен (2017) Проф. д-р М. Спасова на 70 години. - Palaeobulgarica/Старобългаристика, 2017, 41 (4), с. 75–85. Print ISSN 0204-4021. София


 Направен е пълен преглед на научната продукция на един от водещите учени в областта на славистичните езиково-текстологичните изследвания - проф. д-р М. Спасова. Подчертани са основните приноси на юбиляря в областта на старобългаристиката, на кирилометодиевистиката, на историята на българския език, на лингвотекстологията, на историческата лексикология и др. Изготвена е пълна библиографска справка на трудовете на проф. Спасова до края на 2017 г.
  Статия
 старобългаристика, кирилометодиевистика, история на българския език, лингвотекстология, историческа лексикология, хомилитична книжнина, славянски извори за българската история
 Издадено
  20760
 Камен Димитров

1. Левшина, Ж. Л. К юбилею М. Спасовой. – В: Коллекции рукописных книг в современном мире: хранение и изучение. Санкт-Петербург: РНБ, 2018, 405-422 (с.405). ISBN 978-5-8192-0553-2.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/