Българската картина на света в обучението по български език като чужд (Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”).


Димитрова, Илияна (2015) Българската картина на света в обучението по български език като чужд (Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”). Велико Търново, 2015, с. 47


 
  Дисертация
 
 Издадено
  20728
 Илияна Димитрова

3. Дияна Димитрова, Димитрина Драганчева. Методически идеи за формиране на интеркултурна компетентност на 7-11-годишни ученици. В: Реторика и комуникации (е-сп.), бр.32, ISSN 1314-4464

1. Дияна Димитрова, „Формиране на социокултурна компетентност на 7-11-годишните ученици от етнически общности (роми)” (автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”), 2016, с. 15

2. Дияна Димитрова, „Формиране на социокултурна компетентност на 7-11-годишните ученици от етнически общности (роми)” (дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”), 2016, с. 33 – 37

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/