Българската картина на света в обучението по български език като чужд (Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”).


Димитрова, Илияна (2015) Българската картина на света в обучението по български език като чужд (Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”). Велико Търново, 2015.


 
  Дисертация
 
 Издадено
  20728
 Илияна Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/