Студът и здравето в българската картина на света.


Димитрова, Илияна (2015) Студът и здравето в българската картина на света. В: Българска реч, година XXI/2015, кн. 2, София, УИ „Св. Кл. Охридски”, 2015, с. 121 – 128. ISSN 1310-733X


 
  Статия
 
 Издадено
  20726
 Илияна Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/