Студът и здравето в българската картина на света.


Димитрова, Илияна (2015) Студът и здравето в българската картина на света. сп. Българска реч, година XXI/2015, кн. 2, УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2015, с. 121 – 128 (Международен филологически форум за студенти и докторанти, София 13 – 16 ноември 2014), ISSN 1310-733X.


 
  Статия
 
 Издадено
  20726
 Илияна Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/