Социокултурната компетентност в обучението по български език като втори (чужд) – същност, цели, начини на придобиване.


Димитрова, Илияна (2014) Социокултурната компетентност в обучението по български език като втори (чужд) – същност, цели, начини на придобиване. В: Výuka jihoslovanských jazykoů a literature v dnešní Evropě, Brno, Občanské sdružení Porta Balkanica, 2014, с. 413 – 420. ISBN 978-80-904846-7-2


 
  Статия
 
 Издадено
  20724
 Илияна Димитрова

1. Христина Соколова, Операционализация на успеха в ценностните ориентации на обществата в България и Унгария (сравнително интеркултурно изследване) (дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”), 2016, Русенски университет "Ангел Кънчев", с. 268-269

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/