Какво казва за манталитета на българина семантиката на лексеми с начален елемент само-, свое-, себе-.


Димитрова, Илияна (2014) Какво казва за манталитета на българина семантиката на лексеми с начален елемент само-, свое-, себе-. В: Трети международен конгрес по българистика, 23 – 26 май 2013г., Секция „Български език”, Подсекция „Съвременен български език. Норма, комуникации, менталност”, София, УИ „Св. Кл. Охридски”, с. 116 – 135. ISBN 978-954-07-3857-4


 
  Статия
 
 Издадено
  20723
 Илияна Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/