Българската картина на света през погледа на чужденците (изследване на рецепцията на някои български лексеми и фразеологизми).


Димитрова, Илияна (2013) Българската картина на света през погледа на чужденците (изследване на рецепцията на някои български лексеми и фразеологизми). В: Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, „Фабер”, 2013, с. 106 – 113, ISBN 978-954-400-957-1


 
  Статия
 
 Издадено
  20722
 Илияна Димитрова

1. Христина Соколова, Операционализация на успеха в ценностните ориентации на обществата в България и Унгария (сравнително интеркултурно изследване) (дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”), 2016, Русенски университет "Ангел Кънчев", с. 91

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/