Българската картина на света в обучението по български език като втори (чужд).


Димитрова, Илияна (2013) Българската картина на света в обучението по български език като втори (чужд). Opera Slavica. Slavistické rozhledy. Jazykovědný sesit, Ročník XXIII, 4/2013. Brno, Masarykova univerzita, 2013, с. 128 – 136. ISSN 1211-7676


 
  Статия
 
 Издадено
  20721
 Илияна Димитрова

1. Христина Соколова, Операционализация на успеха в ценностните ориентации на обществата в България и Унгария (сравнително интеркултурно изследване) (дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”), 2016, Русенски университет "Ангел Кънчев", с. 268-269

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/