Неволята или някой друг? (Лингвокултурологичен анализ на концепта ‘успех’ в българския език).


Димитрова, Илияна (2013) Неволята или някой друг? (Лингвокултурологичен анализ на концепта ‘успех’ в българския език). В: Проблеми на устната комуникация, кн. 9, том 2, Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 295 – 309. ISBN 978-954-524-888-7


 
  Статия
 
 Издадено
  20720
 Илияна Димитрова

1. Христина Соколова, Операционализация на успеха в ценностните ориентации на обществата в България и Унгария (сравнително интеркултурно изследване) (дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”), 2016, Русенски университет "Ангел Кънчев", с. 51

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/