Езиковата метафора и балканската картина на света (върху материал от семантичното поле ‘отрицателни емоции‘ в балканските езици). Дисертация за присъждане на научната и образователна степен „доктор". Велико Търново, 2000.


Петрова, Анастасия (2000) Езиковата метафора и балканската картина на света (върху материал от семантичното поле ‘отрицателни емоции‘ в балканските езици). Дисертация за присъждане на научната и образователна степен „доктор". Велико Търново, 2000.


 
  Дисертация
 
 
  20718
 Анастасия Петрова

4. Е. Пернишка. НЯКОИ НАСТОЯЩИ ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО С ОГЛЕД НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК. ДОКЛАДИ от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 15 – 16 май 2017 година) Част първа. Отговорни редактори: Татяна Александрова, Диана Благоева. София • 2017 С. 15

5. Е. Пернишка. НЯКОИ НАСТОЯЩИ ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО С ОГЛЕД НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК. НАУКА – кн. 3/2017,том XXVII, Издание на Съюза на учените в България 2017, с. 9

3. Витанова, М., Китанова, М., Кирилова, Й., Лазарова, А., Мичева-Пейчева, К., Николова, Н., Панчев, И. Българска етнолингвистика. Анотирана библиография за периода 2000 – 2010 г. - Дзяло е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х - ХХI век, 2016, год. IV, бр. 8. Цит. на с. 54.

2. Пенка Радева, Върбан Вътов, Стоян Буров, Владислав Маринов. 50 ГОДИНИ ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ЛИНГВИСТИЧНА БЪЛГАРИСТИКА – В: LiterNet, 2013.

1. Е. Пернишка. Времето в нас, в езика и в лингвистиката. Списание на БАН, 2006, кн. 5 – Петрова, Ан. Езиковата метафора и балканската картина на света. В. Търново, 2000.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/