Езиковата метафора и балканската картина на света (върху материал от семантичното поле ‘отрицателни емоции‘ в балканските езици). Дисертация за присъждане на научната и образователна степен „доктор". Велико Търново, 2000.


Петрова, Анастасия (2000) Езиковата метафора и балканската картина на света (върху материал от семантичното поле ‘отрицателни емоции‘ в балканските езици). Дисертация за присъждане на научната и образователна степен „доктор". Велико Търново, 2000.


 
  Дисертация
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  20718
 Анастасия Петрова

6. Pernishka, E. About some problems and tasks for Bulgarian philologist today. - Bulgarian Language and Literature. 2019. Т. 61. № 2. С. 129-138. Цит. на с. 138. [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR]

4. Е. Пернишка. НЯКОИ НАСТОЯЩИ ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО С ОГЛЕД НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК. ДОКЛАДИ от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 15 – 16 май 2017 година) Част първа. Отговорни редактори: Татяна Александрова, Диана Благоева. София • 2017 С. 15

5. Е. Пернишка. НЯКОИ НАСТОЯЩИ ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО С ОГЛЕД НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК. НАУКА – кн. 3/2017,том XXVII, Издание на Съюза на учените в България 2017, с. 9

3. Витанова, М., Китанова, М., Кирилова, Й., Лазарова, А., Мичева-Пейчева, К., Николова, Н., Панчев, И. Българска етнолингвистика. Анотирана библиография за периода 2000 – 2010 г. - Дзяло е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х - ХХI век, 2016, год. IV, бр. 8. Цит. на с. 54.

2. Пенка Радева, Върбан Вътов, Стоян Буров, Владислав Маринов. 50 ГОДИНИ ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ЛИНГВИСТИЧНА БЪЛГАРИСТИКА – В: LiterNet, 2013.

1. Е. Пернишка. Времето в нас, в езика и в лингвистиката. Списание на БАН, 2006, кн. 5 – Петрова, Ан. Езиковата метафора и балканската картина на света. В. Търново, 2000.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/