Изменение на парадигмата: държава и бизнес – споделена отговорност в единно социално пространство


Златева, Добринка (2005) Изменение на парадигмата: държава и бизнес – споделена отговорност в единно социално пространство Trans & Motauto' 05+, 23-25 November 2005, Veliko Tarnovo, volume 5, Logistics & Management, Sofia, 2005.


 Публикацията обосновава необходимостта държавата и бизнеса взаимозависимо да споделят отговорността към обществото
  Доклад
 държава, социална политика, икономическа политика, бизнес, отговорност
 Издадено
  20715
 Добринка Златева

2. Врачовска, М. Концептуално институционализиране и структуриране на публично-частното партньорство. Велико Търново: Ай анд Би, 2019, с. 50. ISBN 978-619-7281-50-7

1. Vrachovska, Mariа. Public – private partnership or the state and business in search of a pragmatic synergy // VI International Scientific Conference "Innovations in Technology and Education - Belovo, 2013, p. 23ISBN 978-5-89070-920-2. ISBN 978-954-524-914-3.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/