Европейският съюз и социалните предизвикателства пред българския бизнес


Златева, Добринка (2006) Европейският съюз и социалните предизвикателства пред българския бизнес Международна научно-практическа конференция 2 – 4 юни 2006 г. сб. България в Европа – 2007. Отг. ред. Б. Байков. София: ГорексПрес, 2006, с. 119 – 125.ISBN-13: 978-954-616-170-3


 Публикацията споделя позициите на автора за необходимостта за синхронизиране на българския бизнес с европейския
  Доклад
 стопанска култура, бизнес, европейски съюз
 Издадено
  20714
 Добринка Златева

7. Stefanov,Ts.,Specific marketing complex in the sphere of EU funding in Bulgaria, KNOWLEDGE – International Journal, Vol. 30.6., March 2019, ISSN 2545 – 4439, ISSN 1857 – 923X. с. 1638

8. Врачовска, М. Концептуално институционализиране и структуриране на публично-частното партньорство. Велико Търново: Ай анд Би, 2019, с. 58. ISBN 978-619-7281-50-7

5. Врачовска, М. Финансово-икономически насоки за усъвършенстване на публично-частното партньорство, дисертационен труд за присъждане на ОНС "доктор", 2015. с. 138

6. Врачовска, М. Финансово-икономически насоки за усъвършенстване на публично-частното партньорство, дисертационен труд за присъждане на ОНС "доктор", 2015. с. 143

1. Vrachovska, Mariа. Public – private partnership or the state and business in search of a pragmatic synergy // VI International Scientific Conference "Innovations in Technology and Education - Belovo, 2013, p. 120. ISBN 978-5-89070-920-2. ISBN 978-954-524-914-3

2. Врачовска, М., За целесъобразността на публично-частното партньорство като аспект от стратегията за ограничаване на кризата, Сборник „Управление на икономическата криза в Европа, В. Търново, 2013, с. 20

3. Врачовска, М., За целесъобразността на публично-частното партньорство като аспект от стратегията за ограничаване на кризата, Сборник „Управление на икономическата криза в Европа, В. Търново, 2013, с. 22

4. Врачовска, М., За целесъобразността на публично-частното партньорство като аспект от стратегията за ограничаване на кризата, Сборник „Управление на икономическата криза в Европа, В. Търново, 2013, с. 24

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/