Человек как экономическая категория и еconomics как нравственная теория.


Златева, Добринка (2011) Человек как экономическая категория и еconomics как нравственная теория. III Международной научно-практической конференции, 20 – 21 апреля 2011 г. сб. Факторы развития экономики Росии. Отв. ред. В. Петрищев.Тверь: 2011, с. 6 – 8. ISBN 978-5-7609-0656-4.


 Докладът представя на научната общественост авторовата идея за необходимостта от изменение на методологическата парадигма на икономическата теория
  Доклад
 човек, икономикс, методологиечски индивидуализъм, икономически човек
 Издадено
  20709
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/