ВИЗУАЛНА МАНИФЕСТАЦИЯ НА АЛГОРИТМИЧНИ КОДОВЕ В ИНТЕРАКТИВНИ АРТ ПРОЯВИ; VISUAL MANIFESTATION OF ALGORITHMIC CODES IN INTERACTIVE ART EVENTS


Косев, Светослав (2017) ВИЗУАЛНА МАНИФЕСТАЦИЯ НА АЛГОРИТМИЧНИ КОДОВЕ В ИНТЕРАКТИВНИ АРТ ПРОЯВИ; VISUAL MANIFESTATION OF ALGORITHMIC CODES IN INTERACTIVE ART EVENTS Велико Търново, Международна научна конференция ОТ СЕТИВНОТО КЪМ ВИЗУАЛНОТО „УТОПИЯ И БЪДЕЩЕ”


 Взаимодействието между интерактивното произведение и неговият реципиент се осъществява на няколко етапа. Първият от тях е неосъзнат и много често е предшестван от любопитство и в същото време страх от непознатото. Впоследствие се появява желанието за комуникация, което при добре замислен проект би трябвало да прерасне в игра. За да се осъществи такъв проект не са необходими непременно сериозни вложения от време и материални средства, но в определен момент на творчески търсения „незначителните“ експерименти се заменят от мащабни замисли. Те на свой ред са свързани със значителни вложения от различен характер, като реципрочно с това се налага и натрупване на допълнителни познания с комплексен характер. Именно на тази част от творческия процес е посветен настоящият материал. В докладът са залегнати няколко акцента, като основният е: търсенето и залагането на естетически стойности в арт проекти, които са структурирани на базата на технически средства.
  Доклад
 интеракция, интерактивна инсталация, интермедия, интерарт програмиране


Хуманитарни науки Изобразително изкуство
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Humanities Fine Arts and Visual Arts
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Под печат
  20708
 Светослав Косев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/