Концептът любов в българската паремиология.


Василева, Красимира (2013) Концептът любов в българската паремиология. В: Сб. от Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени по проект “Развитие на академичния състав на „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа”, Велико Търново, 17 януари 2013 г. Ред. П. Легкоступ, Б. Борисова, М. Иванова, В. Кутева-Цветкова. Велико Търново: „Фабер“, 2013, с. 31-42. ISBN 978-954-400-957-1.


 
  Статия
 
 
  20707
 Красимира Василева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/