Образният компонент на лингвокултурния концепт любов (върху материал от българската мъжка лирика).


Василева, Красимира (2013) Образният компонент на лингвокултурния концепт любов (върху материал от българската мъжка лирика). В: Сб. от Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени по проект “Развитие на академичния състав на „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа”, Велико Търново, 6 юни 2013 г. Ред. П. Легкоступ, Б. Борисова, М. Иванова, В. Кутева-Цветкова. Велико Търново: „Фабер“, 2013, с. 41-50. ISBN 978-954-400-985-4


 
  Статия
 
 
  20706
 Красимира Василева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/