Предметните метафори като елемент на образния компонент на лингвокултурния концепт любов (върху материал от българската поезия).


Василева, Красимира (2013) Предметните метафори като елемент на образния компонент на лингвокултурния концепт любов (върху материал от българската поезия). В: Годишник на филологическия факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“. Т.11. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2013, с. 290-298. ISSN 1312-0493


 
  Статия
 
 
  20705
 Красимира Василева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/