Образната съставка на концепта любов (върху материал от българската женска лирика).


Василева, Красимира (2014) Образната съставка на концепта любов (върху материал от българската женска лирика). В: Сб. от Юбилейна международна научна конференция на тема „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 10 май 2013 г. Ред. Х, Бонджолов, С. Буров, М. Григорова, В. Колева, Л. Костова, Б. Братанова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, с. 59-68. ISBN 978-954-975-4


 
  Статия
 
 
  20704
 Красимира Василева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/