За етичните кодекси в сферата на образованието.


Георгиев, Георги (2018) За етичните кодекси в сферата на образованието. Педагогика, 2018, 90(2), с.278-286. Online ISSN 1314 – 8540, Print ISSN 0861 – 3982; -ERIH PLUS; -CEEOL; - EBSCOhost Research Databases; - Google Scholar, Primo (Ex Libris), Summon (ProQuest)


 Педагогическата етика е може би една от най-старите професионални етики, зародиша за развитието ѝ откриваме още в ученията на древните философи. С формирането на специфичната професионална група от педагози в обществото се поставя началото и на определени морални изисквания към тях, които през годините се променят съгласно обществено-историческото развитие. Липсата на единен етичен кодекс на учителя довежда до омаловажаването на този подзаконов нормативен документ и приемането му като нещо незначително в регулирането на моралните взаимоотношения в училището.
  Статия
 етика; професионална етика; етичния кодекс на училищната общност
 Издадено
  20688
 Георги Георгиев

1. Димитрова, Я. (2018) Professional obligations and responsibilities of the social worker In: Knowledge -International Journal Scientific Papers, Vol. 28. 6, Editor in chief Robert Dimitrovski, PhD, Skopje, 2018, p. 2075-2078, (p.2077). ISSN 2545-4439 (Print), ISSN 1857-923X (Online). –Global Impact & Quality Factor 1.322

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/