Поглед към функционалнограматичната теория на Майкъл Халидей.


Иванова, Верка (2017) Поглед към функционалнограматичната теория на Майкъл Халидей. Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. Редакционна колегия: чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, проф. д-р Антон Гецов, гл. ас. д-р Силвия Коева. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2017, с. 379 - 390, ISBN 978-619-208-123-2.COBISS.BG-ID 1284466916


 Целта на статията е да представи основни термини и основни възгледи от системната функционална граматика на М.А.К. Халидей и Кр. Матийсън.
  Статия
 системна функционална граматика, лексико-граматика, тема, актор, субект
 Издадено
  20685
 Верка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/