Гранулометричен състав на пясъка на Крапецкия плаж


Петров, Галин (2018) Гранулометричен състав на пясъка на Крапецкия плаж Сб. "Балканите - език, история, култура", том 6, В. Търново, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"


 
  Доклад
 
 Под печат
  20683
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/