Музикално-педагогическата комуникация на бъдещия начален учител


Марчева, Пенка (2018) Музикално-педагогическата комуникация на бъдещия начален учител Сборник доклади от международна научна конференция "Педагогическа комуникация: настояще и бъдеще", Ред.: проф. дфн Иванка Мавродиева, проф.д-р Янка Тоцева, изд. Фабер, с.285-297 ISBN 978-619-00-0712-8, COBISS.BG-ID 1284748772


 В доклада е разгледан проблема за спецификата на музикално-педагогическата комуникация на бъдещите начални учители. Изборът на тази тема е продиктуван от наблюдения и констатации , че все повече начални учители, преподават музика в началното училище. В резултат на това възниква въпросът за подготовката на бъдещите начални учители за реализация на ефективна музикално-педагогическа комуникация. В теоретичната част на доклада е очертана нейната тризмерност, включваща комуникативната верига ученик-учител-музикално изкуство. В следствие на това е разгледана същността на музикалния език като символна система за обмен на специфична информация . Поставен е акцент върху конкретни комуникативни умения на студентите – бъдещи начални учители в два аспекта: - по отношение на спецификата на музикалното изкуство, представляващо вид невербална комуникация; - по отношение на педагогическото общуване в условията на музикално-образователен процес в началното училище. В практико-приложната част на доклада е представен фрагмент от изследване,чиято цел е установяване на нивото на развитие на някои от музикално-комуникативните умения на бъдещите начални учители, съобразно изискванията на съвременния образователен процес в началното училище. Заключението на доклада съдържа констатации и перспективи, свързани с мултиплициране на апробираните резултати и подобряване качеството на музикално-педагогическата подготовка на бъдещите начални учители.
  Доклад
 музикално-педагогическа комуникация, студенти-бъдещи начални учители, музикален език, музикално-педагогически умения, начално училище
 Издадено
  20667
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/