Истината за върховете „Свети Никола“ и Шипка. - Balkanistic Forum’18/ Балканистичен форум, г. ХХVІІ, 2018, № 1, „Разрушени светове… нови светове“, Унив. изд. „Неофит Рилски“, Благоевград, с. 161-179. ISSN 1310-3970 (Print), ISSN 2535-1265 (Online). Indexed in SCOPUS, ERIH PLUS, РИНЦ (eLibrary.ru).


Петков, Петко (2018) Истината за върховете „Свети Никола“ и Шипка. - Balkanistic Forum’18/ Балканистичен форум, г. ХХVІІ, 2018, № 1, „Разрушени светове… нови светове“, Унив. изд. „Неофит Рилски“, Благоевград, с. 161-179. ISSN 1310-3970 (Print), ISSN 2535-1265 (Online). Indexed in SCOPUS, ERIH PLUS, РИНЦ (eLibrary.ru).


 Аргументирано е становището на автора за историческото значение на двата известни старопланински върха "Свети Никола" и Шипка
  Доклад
 връх "Свети Никола", връх Шипка, преименуване, национална памет, историческа истина
 Издадено
  20662
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/