Основи на изобразителното изкуство - теория и практика (част първа), ВТ, Издателство "Фабер", 2018 г., 328 страници, ISBN 978-619-00-0718-0; COBISS.BG-ID 1285810148


Легкоступ, Пламен (2018) Основи на изобразителното изкуство - теория и практика (част първа), ВТ, Издателство "Фабер", 2018 г., 328 страници, ISBN 978-619-00-0718-0; COBISS.BG-ID 1285810148 Издателство "Фабер" Велико Търново


 Учебникът се състои от три части – Обща теория на изкуството; Теория и практика на пластичните изкуства; Творци и стилове в изкуството. Той е предназначена преди всичко за студентите от специалностите „Предучилищна педагогика и чужд език“, „Начална училищна педагогика и чужд език“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Педагогика на изобразителното изкуство“ и др., които се обучават във висшите училища на България, за учители, както и за всички интересуващи се от теория, история и методика на изобразителното изкуство. Това изследване е направено за да се използва активно в рамките на учебния процес и представлява учебник. Материалът в него по същество е разширен лекционен курс по дисциплините „Основи на изобразителното изкуство”, „Изобразително изкуство – теория и практика“ или други, аналогични по тематика, дисциплини. В учебника са включени някои практически задачи и въпроси за преговор. Чрез него се съдейства за общата и професионална подготовка на студентите. При определяне на съдържанието е използван положителният опит и традиции у нас и в чужбина. Темите са съобразени със съвременните научни изисквания за подготовка на квалифицирани преподавателски кадри. Обемът и трудността на учебното съдържание са съобразени и с входното равнище на студентите преди постъпването във ВУ и в учебните години, преди да изучават тази материя. Отчетен е личния и социален опит, който студентите са придобили чрез самостоятелна подготовка (самообразование и по други канали за социална информация - радио, телевизия, печат, интернет, социалните мрежи и др.). След успешно завършване на курса по дисциплината, студентите следва да знаят и могат: • Да имат знания за произхода, същността, предмета и развитието на изобразителното изкуство, за функциите на изкуството, за художественото съдържание и форма, за видовете и жанровете; • Да придобият знания за принципите, закономерностите и механизмите на взаимовръзка между видовете и жанровете в изобразителното изкуство; • Да познават, прилагат и използват различни материали и техники, използвани в художествената практика; • Да получат начални познания за стиловете в изобразителното изкуство и основни техни представители. • Да придобият знания за закономерностите при взаимовръзка и зависимост между стиловете в историческото развитие на изобразителните изкуства. • Да са положени основите на естетически вкус, критерии и потребност от контакти с произведенията на изобразителното изкуство. На тази основа в учебно-възпитателния процес по изобразително изкуство да адаптират и прилагат според възрастовите особености на децата от предучилищния и началния училищен период използваните изобразителни материали и техники съобразно художествените принципи. Учебникът „Основи на изобразителното изкуство - теория и практика“ (част първа), разглежда проблематиката преди всичко от теоретична гледна точка. Онагледен е с 1 таблица, 5 схеми, 43 фигури и 112 илюстрации, които са черно-бели и са разположени в текста. Част от тях, особено свързаните с цветознанието, са показани и цветни в отделно приложение. Този учебник възприема един класически подход към теорията, практиката и историята на изкуството. Подходящ е за въвеждане на начинаещи в теорията и историята на изкуството, тъй като дава основата за това как да наблюдаваме, разбираме, възприемаме и реагираме на изкуството в музеите и галериите - нещо, на което авторът с удоволствие се наслаждава през съзнателния си живот. Предвижда се във втората му част да се изяснят някои практически въпроси и задачи, свързани с по-доброто усвояване на теорията. АНОТАЦИЯ Учебникът се състои от три части – Обща теория на изкуството; Теория и практика на пластичните изкуства; Творци и стилове в изкуството. Той е предназначена преди всичко за студентите от специалностите „Предучилищна педагогика и чужд език“, „Начална училищна педагогика и чужд език“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Педагогика на изобразителното изкуство“ и др., които се обучават във висшите училища на България, за учители, както и за всички интересуващи се от теория, история и методика на изобразителното изкуство. Това изследване е направено за да се използва активно в рамките на учебния процес и представлява учебник. Материалът в него по същество е разширен лекционен курс по дисциплините „Основи на изобразителното изкуство”, „Изобразително изкуство – теория и практика“ или други, аналогични по тематика, дисциплини. В учебника са включени някои практически задачи и въпроси за преговор. Чрез него се съдейства за общата и професионална подготовка на студентите. При определяне на съдържанието е използван положителният опит и традиции у нас и в чужбина. Темите са съобразени със съвременните научни изисквания за подготовка на квалифицирани преподавателски кадри. Обемът и трудността на учебното съдържание са съобразени и с входното равнище на студентите преди постъпването във ВУ и в учебните години, преди да изучават тази материя. Отчетен е личния и социален опит, който студентите са придобили чрез самостоятелна подготовка (самообразование и по други канали за социална информация - радио, телевизия, печат, интернет, социалните мрежи и др.). След успешно завършване на курса по дисциплината, студентите следва да знаят и могат: • Да имат знания за произхода, същността, предмета и развитието на изобразителното изкуство, за функциите на изкуството, за художественото съдържание и форма, за видовете и жанровете; • Да придобият знания за принципите, закономерностите и механизмите на взаимовръзка между видовете и жанровете в изобразителното изкуство; • Да познават, прилагат и използват различни материали и техники, използвани в художествената практика; • Да получат начални познания за стиловете в изобразителното изкуство и основни техни представители. • Да придобият знания за закономерностите при взаимовръзка и зависимост между стиловете в историческото развитие на изобразителните изкуства. • Да са положени основите на естетически вкус, критерии и потребност от контакти с произведенията на изобразителното изкуство. На тази основа в учебно-възпитателния процес по изобразително изкуство да адаптират и прилагат според възрастовите особености на децата от предучилищния и началния училищен период използваните изобразителни материали и техники съобразно художествените принципи. Учебникът „Основи на изобразителното изкуство - теория и практика“ (част първа), разглежда проблематиката преди всичко от теоретична гледна точка. Онагледен е с 1 таблица, 5 схеми, 43 фигури и 112 илюстрации, които са черно-бели и са разположени в текста. Част от тях, особено свързаните с цветознанието, са показани и цветни в отделно приложение. Този учебник възприема един класически подход към теорията, практиката и историята на изкуството. Подходящ е за въвеждане на начинаещи в теорията и историята на изкуството, тъй като дава основата за това как да наблюдаваме, разбираме, възприемаме и реагираме на изкуството в музеите и галериите - нещо, на което авторът с удоволствие се наслаждава през съзнателния си живот. Предвижда се във втората му част да се изяснят някои практически въпроси и задачи, свързани с по-доброто усвояване на теорията. Учебникът се състои от три части – Обща теория на изкуството; Теория и практика на пластичните изкуства; Творци и стилове в изкуството. Той е предназначена преди всичко за студентите от специалностите „Предучилищна педагогика и чужд език“, „Начална училищна педагогика и чужд език“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Педагогика на изобразителното изкуство“ и др., които се обучават във висшите училища на България, за учители, както и за всички интересуващи се от теория, история и методика на изобразителното изкуство. Това изследване е направено за да се използва активно в рамките на учебния процес и представлява учебник. Материалът в него по същество е разширен лекционен курс по дисциплините „Основи на изобразителното изкуство”, „Изобразително изкуство – теория и практика“ или други, аналогични по тематика, дисциплини. В учебника са включени някои практически задачи и въпроси за преговор. Чрез него се съдейства за общата и професионална подготовка на студентите. При определяне на съдържанието е използван положителният опит и традиции у нас и в чужбина. Темите са съобразени със съвременните научни изисквания за подготовка на квалифицирани преподавателски кадри. Обемът и трудността на учебното съдържание са съобразени и с входното равнище на студентите преди постъпването във ВУ и в учебните години, преди да изучават тази материя. Отчетен е личния и социален опит, който студентите са придобили чрез самостоятелна подготовка (самообразование и по други канали за социална информация - радио, телевизия, печат, интернет, социалните мрежи и др.). След успешно завършване на курса по дисциплината, студентите следва да знаят и могат: • Да имат знания за произхода, същността, предмета и развитието на изобразителното изкуство, за функциите на изкуството, за художественото съдържание и форма, за видовете и жанровете; • Да придобият знания за принципите, закономерностите и механизмите на взаимовръзка между видовете и жанровете в изобразителното изкуство; • Да познават, прилагат и използват различни материали и техники, използвани в художествената практика; • Да получат начални познания за стиловете в изобразителното изкуство и основни техни представители. • Да придобият знания за закономерностите при взаимовръзка и зависимост между стиловете в историческото развитие на изобразителните изкуства. • Да са положени основите на естетически вкус, критерии и потребност от контакти с произведенията на изобразителното изкуство. На тази основа в учебно-възпитателния процес по изобразително изкуство да адаптират и прилагат според възрастовите особености на децата от предучилищния и началния училищен период използваните изобразителни материали и техники съобразно художествените принципи. Учебникът „Основи на изобразителното изкуство - теория и практика“ (част първа), разглежда проблематиката преди всичко от теоретична гледна точка. Онагледен е с 1 таблица, 5 схеми, 43 фигури и 112 илюстрации, които са черно-бели и са разположени в текста. Част от тях, особено свързаните с цветознанието, са показани и цветни в отделно приложение. Този учебник възприема един класически подход към теорията, практиката и историята на изкуството. Подходящ е за въвеждане на начинаещи в теорията и историята на изкуството, тъй като дава основата за това как да наблюдаваме, разбираме, възприемаме и реагираме на изкуството в музеите и галериите - нещо, на което авторът с удоволствие се наслаждава през съзнателния си живот. Предвижда се във втората му част да се изяснят някои практически въпроси и задачи, свързани с по-доброто усвояване на теорията.
  Учебник / Учебно помагало
 Учебник, теория на изкуството, теория и практика на пластичните изкуства, творци и стилове в изкуството


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  20649
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/